logo-asistenca-transparent

O nas

Naš namen je spodbujati, varovati in zagotavljati polnopravno in enakovredno uživanje človekovih pravic invalidov in spodbujati spoštovanje njihovega dostojanstva. Zagotoviti želimo takšne življenjske in delovne razmere, ki bodo vplivale na zmanjšanje možnosti za nastanek invalidnosti. Obenem pa zagotoviti podpore, storitve, prilagoditve, dostop in tehnične rešitve, ki bodo invalidom zagotavljale enakopravne življenjske razmere.

Naš namen in cilj

Namen osebne asistence je, da zagotavljala invalidom pomoč na delovnem mestu, pri izobraževanju in pri vključevanju v okolje. Cilj Zakona OA je zagotoviti podporo invalidu / invalidki pri izvajanju tistih aktivnosti vezanih na vključevanje v družbo, ki jih ne more izvajati sam / sama zaradi vrste in stopnje invalidnosti.
Osebna asistenca uresničuje temeljni namen Konvencije o pravicah invalidov: »Uresničevanje pravice do dostojanstva, enakega obravnavanja, samostojnega življenja in sodelovanja v družbi«. Ravno tako se izpolnjuje 2. cilj Akcijskega programa 2007-2013, ki pravi, da imajo vsi invalidi pravico, da enakovredno in brez diskriminacije izbirajo, kje in kako bodo živeli in so polno vključeni ter sodelujejo v življenju skupnosti.

Pomen osebne asistence

Osebna asistenca se po svoji naravi nanaša predvsem na aktivno življenjsko obdobje. Na preprečevanje institucionalizacije in na pravico do realizacije potencialov posameznika. V Zavodu Ars Viva si prizadevamo za zagotavljanje kakovostnega kadra. Prilagajamo se potrebam vsakega posameznika, da bo z osebno asistenco njegovo življenje čimbolj neodvisno in samostojno pri upravljanju z lastnim življenjem in sprejemanju odločitev. Naše delo vsebuje vrednote, katerim sledimo pri svojem delu in jih uresničujemo tudi kot izvajalec osebne asistence. »Z dobrimi zgledi spodbujamo naše uporabnike k aktivnemu življenju.«.

Naše izkušnje

Osebna asistenca zahteva poznavanje potrebe invalidov. Ker je lastnik našega zavoda invalid se pri svojem delu srečujejo z osebami z invalidnostjo in osebam z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami. Torej imamo dolgoletno izkušnje z različnimi vrstami invalidnostmi (senzorni in gibalno ovirani invalidi). Poznamo značilnostmi uporabnikov osebne asistence in njihove potrebe: gluhoslepe, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, paraplegike, tetraplegike, distrofike, osebe z multiplo sklerozo, cerebralno paralizo ter poškodbami glave in možganov.

Naše možnosti

V svoji dejavnosti združujemo kulturni center, ki je inkubator razvojnih in tehnoloških idej. Na takšen način spreminjamo tudi življenje invalidom. Osebna asistenca, kultura in rekreacija so nam sredstvo in polje izražanja ter možnost za uveljavljanja drugačnosti.

Tako so našim uporabnikom na voljo različni prostori in okolja, kjer bodo zagotovo našli nekaj zase. Ustrezne arhitekturne rešitve v kulturnem centru in po sobah. Dostopno letno gledališče, terase, knjižnica, dostopni večnamenski prostor, dvorišče, omogočajo gibanje ljudem z oviranostjo po našem posestvu. Pomembno oblikovanje varnih poti, ki omogočajo logičen dostop do naših objektov in prostorov. Omogočamo tudi socialno vključenost invalidov na vsakem koraku.

Predlogi – Javna razprava o ZOA INFO
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je konec decembra v javno razpravo posredovalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci. Komentarje in predloge lahko podate še do 25. januarja 2021 prek portala e-demokracija.
Več na...
Vodnik po Zakonu o osebni asistenci
Več...